Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija